ดูหน้า

About us


 
ก่อตั้งขึ้นในปี 2550 กว่า 15 ปี 
ที่เราให้บริการด้านการฝึกอบรม และเป็นที่ปรึกษาให้กับองค์กรชั้นนำต่างๆ เพื่อพัฒนาธุรกิจให้มุ่งไปสู่ความสำเร็จ เราเป็นสถาบันฝึกอบรมที่มุ่งมั่นสู่ความเป็นมืออาชีพ และความก้าวหน้า เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในด้านต่างๆ หลักสูตรของเราถูกพัฒนาขึ้นโดยทีมวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญ เนื้อหาของแต่ละหลักสูตรได้ถูกออกแบบให้สอดคล้องกับความต้องการในแต่ละด้านขององค์กรอย่างถูกต้องเหมาะสม เพื่อให้มั่นใจได้ว่าท่านจะสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้จริง 
จากความทุ่มเทของเรามุ่งสู่ความเป็นเลิศ จะช่วยให้ท่านได้รับประโยชน์อย่างล้ำค่า อันเป็นกุญแจสำคัญ ในการนำไปใช้สำหรับการแก้ไขปัญหาในการทำงานได้อย่างตรงจุด และบรรลุเป้าหมาย การเข้าร่วมอบรมในหลักสูตรของเรา จึงเป็นวิธีที่จะช่วยพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในองค์กรของท่านให้ดำเนินไปด้วยความมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล สามารถบรรลุถึงเป้าหมายขององค์กรเพื่อรองรับกับเศรษฐกิจของประเทศชาติ ที่จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงในวิถีชีวิตของการทำงานและการดำเนินชีวิต สำหรับปัจจุบันและอนาคต   

 วิสัยทัศน์ (VISION)
สถาบันผู้เชี่ยวชาญด้านการฝึกอบรม และพัฒนาองค์กร เราเป็นสถาบันชั้นนำแห่งการเรียนรู้ และมีความเป็นเลิศในการพัฒนาศักยภาพมนุษย์
 
 พันธกิจ (MISSION)
ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของพนักงาน และบุคลากรในด้านต่างๆ ให้มีศักยภาพสูงสุด ตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ได้รับประโยชน์สูงสุด มุ่งเน้นที่จะทำให้ธุรกิจของลูกค้านั้นเติบโตก้าวหน้า และผลักดันให้ธุรกิจขององค์กรนั้นประสบความสำเร็จ มุ่งมั่นที่จะขยายธุรกิจให้เติบโต เพื่อมุ่งสู่ความก้าวหน้าในสากลโลก


02 พฤศจิกายน 2565

ผู้ชม 9663 ครั้ง

Engine by shopup.com