ดูหน้า

PAYMENT

 PAYMENT - การชำระเงิน

 • เงื่อนไขการชำระเงิน
 1.  รับชำระค่าอบรมเป็นเงินสด หรือเช็คบริษัท โดยสั่งจ่ายในนาม บริษัท ซอฟท์ลอจิก เซ็นเตอร์ จำกัด
  เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) 0-1155-50008-87-3 
  กรณีนิติบุคคล หักภาษี ณ ที่จ่าย 3%
  กรุณานำหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายมาในวันอบรมสัมมนา
 2. กรณีโอนเงินผ่านธนาคาร (Pay-in)
  กรุณาส่งหลักฐานการโอนเงินมาที่อีเมล์ [email protected] (ระบุชื่อหลักสูตร และชื่อบริษัทของท่านให้ชัดเจน)
  และในวันอบรม กรุณานำใบโอนเงินหรือสำเนาใบโอนเงิน พร้อมใบหัก ณ ที่จ่ายไปยื่นที่หน้างานอีกครั้ง

  กรุณาโอนเงินค่าลงทะเบียนเพื่อสำรองที่นั่งล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนวันอบรม

ชื่อบัญชี : บริษัท ซอฟท์ลอจิก เซ็นเตอร์ จำกัด

 บัญชีออมทรัพย์ 

 ธ.กสิกรไทย : สาขาโลตัส ศรีนครินทร์ เลขที่บัญชี 585-2-28076-1 

 ธ.กรุงเทพ : สาขาโลตัส ศรีนครินทร์ เลขที่บัญชี 003-717756-5

 ธ.กรุงไทย : สาขาโลตัส ศรีนครินทร์ เลขที่บัญชี 981-9-47580-5

 

  หมายเหตุ 

 • กรณีที่ผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรมสัมมนาไม่สามารถเข้าร่วมได้ สามารถให้ผู้อื่นเข้าอบรมสัมมนาแทนได้ โดยแจ้งทางบริษัทฯ ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันก่อนวันอบรม
 • กรณียกเลิกการลงทะเบียนเข้าอบรมสัมมนา โดยแจ้งล่วงหน้า 7 วันก่อนวันอบรม
  ทางบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเก็บ 50%
   ของค่าลงทะเบียน
 • กรณียกเลิกการลงทะเบียนเข้าอบรมสัมมนา โดยแจ้งน้อยกว่า 7 วันก่อนวันอบรม 
  ทางบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเก็บ 100%
  ของค่าลงทะเบียน


18 กุมภาพันธ์ 2563

ผู้ชม 7762 ครั้ง

Engine by shopup.com