ดูหน้า

Safety & Health Management

ลำดับ
หลักสูตร
เนื้อหาหลักสูตร
 1 BBS การปลูกฝังพฤติกรรมความปลอดภัย
CPR
First Aid & CPR
4 KYT การฝึกการหยั่งรู้ถึงอันตราย ลดการสูญเสียท าอุบัติเหตุให้เป็น “ศนูย์”  
5

การกำจัดพฤติกรรมเสี่ยงเพื่อความปลอดภัย
(Behavior Base Safety)

6 การขับขี่อย่างปลอดภัย และการมีหัวใจบริการ 
7 การควบคุมและตอบโต้ภาวะฉุกเฉินจากสารเคมี
8

การจัดการสารเคมีหกรั่ว
(Chemical Spill Control Management)

9 การจัดทำโครงการอนุรักษ์การได้ยิน
(Hearing Conservation Program)
10 การจัดสภาพแวดล้อมในการทำงาน
(Working Environment Management)
11 การชี้บ่งอันตรายและการประเมินความเสี่ยง
(Hazard Identification and Risk Assessment)
12 การดับเพลิงขั้นต้น
13 การตัดแยกพลังงานอันตราย
(Logout Tagout)
14 การบ่งชี้โรคที่เกิดจากการทำงานและการสวมใส่
(PPE)
15 การบริหารแผนฉุกเฉินอย่างมืออาชีพ
16 การปฏิบัติงานในพื้นที่อับอากาศอย่างปลอดภัย
17 การปฐมพยาบาล CPR+AED
18 การปฐมพยาบาล และการช่วยชีวิตผู้ประสบอันตรายจากไฟฟ้า 
19 การปฐมพยาบาลเบื้องต้น
(First Aid From Basic to Practical) 
20 การประเมินความเสี่ยง
(JSA) 
21 การป้องกันอันตรายจากเสียงดัง
(Hearing Protection) 
22 การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย
(JSA) 
23 การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย 
24 การสร้างจิตสำนึก และทัศนคติที่ดีในการทำงานอย่างปลอดภัย
25 การอบรมช่วยชีวิตพื้นฐาน
(CPR) 
26 ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน 
27 ความปลอดภัยในการทำงานกับเครื่องจักร 
28 ความปลอดภัยในการทำงานกับสารเคมี และอุปกรณ์ป้องกัน
29 ความปลอดภัยในการทำงานที่เกี่ยวกับไฟฟ้า 
30 ความปลอดภัยในงานเชื่อม และอุปกรณ์ป้องกัน 
31 ทบทวนการทำงานในที่อับอากาศอย่างปลอดภัย 
32 ฝึกอบรมด้านความปลอดภัยในการทำงานสำหรับลูกจ้างทั่วไปและลูกจ้างเข้าใหม่
33 ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยเบื้องต้น
(Understanding of Occupational Health and Safety Management System)
34 วิธีปฏิบัติ การปฐมพยาบาล และการช่วยชีวิตผู้ประสบอันตรายจากไฟฟ้า 
35 สร้างจิตสำนึก และทัศนคติที่ดีในการทำงานอย่างปลอดภัย
36 อบรม จป. หัวหน้างาน
37 อบรมและซ้อมแผนภาวะฉุกเฉินในกรณีสารเคมีรั่วไหล
38 อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล
(PPE) 
 


20 มีนาคม 2563

ผู้ชม 2141 ครั้ง

Engine by shopup.com