ดูหน้า

Thinking Skills

ลำดับ
หลักสูตร
เนื้อหาหลักสูตร
 1 กลยุทธ์การคิดวิเคราะห์และการตัดสินใจ
(Logical Thinking & Decision Making)
 2 Strategic Thinking การคิดเชิงกลยุทธ์ 
3 การคิดเชิงบวกเพื่อความเป็นเลิศ
(Positive Thinking for Excellence)
 4 การปรับเปลี่ยนทัศนคติเพื่อประสิทธิภาพในการทำงานด้วยการคิดเชิงบวก
(Effective Working by Positive Thinking & Right Attitude)
5 การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์สู่ผลงานที่เป็นเลิศ
(Creative & Innovative Thinking)
6 การพัฒนาตนเองเพื่อความสำเร็จ
(Self Improvement The Key of Success)
7 การพัฒนาผังความคิด
(Mind Mapping)
8 การวิเคราะห์ปัญหาและตัดสินใจอย่างเป็นระบบ
(Systematic Problem Solving & Decision Making)
9 การสร้างแนวคิดในการทำงานเชิงบวก
(Positive Thinking)
10 ความคิดสร้างสรรค์สำหรับผู้บริหาร
(Creativity for Executives & Leaders)
11 คิดคร่อมกรอบ
(Creative Thinking, In The Practical Approach and Techniques)
12 คิดเชิงบวก ทำงานเชิงรุก เพื่อการพัฒนางาน
(Positive Thinking & Proactive Working)
13 จุดประกาย ความคิดสร้างสรรค์ สู่การทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
(Spark up Creative Thinking for Excellent Work and life)
14 จุดพลังแห่งความสุข เสริมสร้างความสำเร็จในชีวิต
(Spark up “Well-Being Mind”)
15 ฉีกกรอบสู่การคิดสร้างสรรค์อย่างมีระบบ
(Out of the Box & Creative Thinking)
16 เทคนิคการคิดดี คิดบวกอย่างไรให้ใจเป็นสุข สนุกและได้ผลงาน
(Making the Positive Thinking for Happy Working Place)
 
17 เทคนิคการสร้างความฉลาดทางอารมณ์ ด้วยความคิดเชิงบวก
(E.Q. with Positive Thinking)
 
18 พลังแห่งการสร้างแรงจูงใจ และขวัญกำลังใจในการทำงาน
(Motivation & Morale)
 
19 พลังแห่งทัศนคติเชิงบวก สู่ความสำเร็จแห่งชีวิต
(Build up Positive Thinking for Success)
 
20 Analytical Thinking 
21 Creative Proactive Mindset in Workplace 
22 Creative Thinking and Effective Communication
 
23 Creative Thinking
 
24 Creativity for Executives & Leaders
 
25 Out of the Box & Creative Thinking
 
26 Mind Mapping
 
27 Positive Thinking
 
28 Problem Solving & Decision Making
 
29 Problem Solving & Decision Making Techniques 2
 
30 Systematic Thinking การคิดเชิงระบบ
 
 
 


20 มีนาคม 2563

ผู้ชม 3819 ครั้ง

Engine by shopup.com