ดูหน้า

Service Skills

ลำดับ
หลักสูตร
เนื้อหาหลักสูตร
1 ลูกค้าเป็นศูนย์กลาง
 2 การบริการที่เป็นเลิศ
(Service Excellence)
3 การทำงานเป็นทีม & ใจบริการ กุญแจสู่ความสำเร็จ
(Team Building & Service Mind Key of Success) 
 4 การบริการเชิงรุกเพื่อสร้างความเป็นเลิศ
(Proactive Service for Excellence)
5 การบริการด้วยใจ
(Service Mind)
6 การบริการสู่ความเป็นเลิศ
(Customer Service Excellence)
7  การวางแผนกลยุทธ์ในงานบริการ
 (How to make Effective Service Strategic)
8  เคล็ดลับการพัฒนาบุคลิกภาพและสร้างความประทับใจในการทำงาน เพื่องานบริการที่เป็นเลิศ
 
9 เคล็ดลับการรับมือข้อร้องเรียนอย่างเหนือชั้น และ พลิกวิกฤตให้เป็นโอกาส
(Customer Complaint Handling Management)
10  ใจบริการ” กุญแจสู่ความสำเร็จทางธุรกิจ
(“Service Mind” Key of Success Business)
11 เทคนิคการขายและการบริการอย่างมืออาชีพ
12  พัฒนางานบริการ เพิ่มรายได้องค์กร
(Service Excellence Improvement)
13  พัฒนางานบริการให้เป็นเลิศด้วยความฉลาดทางอารมณ์
(Service Excellence with E.Q.)
14  พัฒนาศักยภาพสู่การเป็นนักขายมืออาชีพด้วยใจบริการ
(The Selling with Service Mind)
15 เส้นทางสู่การบริการที่เป็นเลิศ
(The Road of Service Excellence)
16  CRM สร้างสัมพันธภาพ รากฐานสู่ความยั่งยืน
(CRM and CEM)
17  Customer Complaint Handling Management
18  Service Excellence Improvement
19  Service Excellence
 
20 การบริการเชิงรุก สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
(Proactive Service for Improvement)
21 การใส่ใจบริการด้วยจิตบริการที่มุ่งมั่น
 
 


20 มีนาคม 2563

ผู้ชม 4757 ครั้ง

Engine by shopup.com