ดูหน้า

Sales & Marketing Skills

 
ลำดับ
หลักสูตร
เนื้อหาหลักสูตร
 1 Enhancing Your Selling Skills for PC
Local Area Marketing Strategy
Marketing for Non-Marketer
4 Professional Sales & Proactive Sales Skills
5 Stress Management for Sales
6 กลยุทธ์การบริการและการขายเพื่อเพิ่มยอดขาย
7 กลยุทธ์การบริหารลูกค้าหลัก
(Key Account Management Strategy)
8 การขายเชิงรุก
(Proactive Selling)
9 การขายเชิงรุกสู่ AEC
10 การเจรจาต่อรองสำหรับ non-sale อย่างมีประสิทธิผล
(Effective Negotiation for non-sale)
11 การตลาดเชิงกลยุทธ์ หัวใจแห่งความสำเร็จ
12 การตลาดสมัยใหม่สำหรับนักขาย
(Modern Marketing for Sales)
13 การบริหารทีมขายอย่างมีวิสัยทัศน์
14 การบริหารทีมงานขาย
(Sales Management)
15 การปิดการขายเชิงรุกสำหรับนักขายมืออาชีพ
16 การพัฒนาบุคลิกภาพพนักงานขาย
(Sales Personality Development)
17 การวิเคราะห์และการบริหารยอดขายเพื่อให้ได้ตามเป้าหมาย
18 การวิเคราะห์สภาวะตลาด กลุ่มลูกค้า และคู่แข่งขัน
19

การสร้างและบริหารแบรนด์เชิงกลยุทธ์
(Strategic Brand Management)

20 ก้าวสู่ความสำเร็จในงานขายอย่างมืออาชีพ
(How to become successful sales person)
21 ขายตรงใจ เจาะสไตล์ลูกค้า Customer Insights
22 จริตในการอ่านและวิเคราะห์ลูกค้า ในงานขายและบริการ 
23 จิตวิทยาในงานขาย
(Psychology for Sales Person) 
24 ถอดรหัสลูกค้าสู่ความสำเร็จ
(Decoding the Customer)
25 ทักษะการเจรจาต่อรองกับช่องทางโมเดิร์นเทรด
(Negotiation Skills with Modern Trade)
26 ทักษะการสื่อสารอย่างมีชั้นเชิงสำหรับพนักงานขาย
(Communication Skills for Sales) 
27 เทคนิคการขาย Solution ให้แก่ลูกค้า
(Successful Solution-Selling)
28 เทคนิคการขายเชิงที่ปรึกษา
(Counseling Sales Skills)
29 เทคนิคการขายทางโทรศัพท์
(Telesales Skills) 
30 เทคนิคการขายและการบริการอย่างมืออาชีพ 
31 เทคนิคการขายสินค้าอุตสาหกรรม 
32 เทคนิคการนำเสนอในงานขายอย่างมืออาชีพ
(The Professional Sales Presentation Technique)
33 เทคนิคการสร้างโอกาสทางการขายและการตลาด
(Building Sales and Marketing Opportunity Techniques) 
34 เทคนิคการเสนอขายสินค้าทางโทรศัพท์ ให้ประสบความสำเร็จ 
35 เทคนิคในการสร้าง รักษา และขยายฐานลูกค้า
(Strategic Customer Retention)
36 เทคนิคและศิลปะของการเจรจาต่อรอง
(Technique and the Art of Negotiation) 
37 นักขายมืออาชีพ
(Professional Telesales) 
38 บริหารขาย บริหารคนอย่างมืออาชีพ
(Sales and People Management) 
39 บุคลิกภาพที่ดีของพนักงานขาย 
40 พลังคิดบวกเพื่อความสำเร็จในงานขาย
(Positive Thinking for Successful Sales)
41 พัฒนาศักยภาพสู่การเป็นนักขายมืออาชีพ
(Beyond the Professional with Superb Presentation)
42

พัฒนาศักยภาพสู่การเป็นนักขายมืออาชีพด้วยใจบริการ
(The Selling with Service Mind)

43 พิชิตโอกาสในการขาย 
44 เพิ่มพลังสู่การเป็นนักขายหัวใจบริการ
(Excellent Service Mind for Professional Sales) 
45 สุดยอดทักษะการขายมืออาชีพ
(Professional Sales Skills)
46 Marketing Fundamental for Front Staff
47 การนำเสนออย่างมืออาชีพและการขายเชิงที่ปรึกษา
 
48 การพัฒนาทีมงานขายและเพิ่มยอดขายอย่างมืออาชีพ  
49

การพัฒนาบุคลิกภาพและนำเสนอการขายอย่างมืออาชีพ
(Personality & Sales Presentation Pro)

 


31 มีนาคม 2563

ผู้ชม 4323 ครั้ง

Engine by shopup.com