ดูหน้า

Productivity & Business Development

ลำดับ
หลักสูตร
เนื้อหาหลักสูตร
 1  8D Report and Why-Why Analysis Technique
 2 เทคนิคการสุ่มตัวอย่างเพื่อการยอมรับ
(Acceptance Sampling Techniques)
 3 การผลิตแบบลีน
(Lean Manufacturing)
4 การคำนวณหาเวลามาตรฐานและลดเวลาการทำงานด้วยเทคนิค
(Time Study)
5 5ส เพื่อการเพิ่มผลผลิต 5S for Productivity
6 เครื่องมือคุณภาพใหม่ 7 ชนิด / 7 QC Tools
7 การควบคุมกระบวนการผลิตด้วยหลักสถิติ
(Statistical Process Control SPC)
8 การควบคุมคุณภาพเชิงปฏิบัติ
(Quality Control in Practice)
9 การดำเนินกิจกรรม 5ส อย่างมีประสิทธิผล
10 การบริหารคุณค่า
11 การบริหารคุณค่า
(Value Management)
12 การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร
(Total Quality Management TQM)
13 การบริหารต้นทุน
(Cost Management)
14 การบริหารและปรับปรุงกระบวนงานด้วยเทคนิค PDCA
15 การบำรุงรักษาเครื่องจักรด้วยตนเอง
(Autonomous Maintenance)
16 การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน
(Preventive Maintenance)
17 การบำรุงรักษาเชิงวางแผน
(Planned Maintenance)
18 การบำรุงรักษาด้วยตนเอง
19 การบำรุงรักษาด้วยตนเอง
(TPM for Supervisor Self Maintenance)
20 การบำรุงรักษาทวีผลแบบทุกคนมีส่วนร่วม
(Total Productive Maintenance)
21 การปรับปรุงงานด้วยเทคนิคทางวิศวกรรมอุตสาหการ
22 การเป็นที่ปรึกษากลุ่มกิจกรรมคิวซีซี
(QCC Advisor)
23 การผลิตแบบทันเวลาพอดี
(Just in Time Production System JIT)
24 การเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุนด้วย Kaizen (เพิ่มเนื้อหาลีน)
25 การเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุนด้วย Kaizen
26 การลดความสูญเสีย 7 ประการ 7
(Wastes Reduction)
27 การลดต้นทุนจากความสูญเสีย 7 ประการ 7
(Wastes)
28 การลดต้นทุนที่ทุกคนมีส่วนร่วม
29 การวิเคราะห์กระบวนการผลิตตามแนวทาง VSM
 
30 การวิเคราะห์เจาะลึกต้นตอสาเหตุของปัญหาด้วยแนวทางของ PM Analysis
  31  การวิเคราะห์ต้นตอของปัญหาด้วย Why Why Analysis
32 การวิเคราะห์และปรับปรุงประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร
(Overall Equipment Effectiveness OEE)
33 การวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา
(Root Cause Analysis)
34 การออกแบบการทดลอง DOE
(Design of Experiments)
35  การออกแบบและวิเคราะห์การทดลอง
(Design of Experiment DOE)
36  กิจกรรมกลุ่มคุณภาพ QCC Activity
37  ข้อเสนอแนะเพื่อการเพิ่มผลิตภาพ
(Kaizen Suggestion for Productivity)
38 เครื่องมือการแก้ปัญหาคุณภาพ 7 QC Tools
39 เครื่องมือคุณภาพใหม่ 7 ชนิด
(7 New QC Tools)
40  จิตสำนึกด้านคุณภาพ
41  จิตสำนึกในความสูญเสีย
(Wastes Awareness )
42  เจาะลึกการจัดการกระบวนการ
(Process Management in Practice)
43  เทคนิคการควบคุมคุณภาพระหว่างกระบวนการผลิต
44  เทคนิคการตรวจ 5ส
(5S Audit Technique)
45  เทคนิคการบริหารและปรับปรุงกระบวนงานด้วย PDCA
46  เทคนิคการปรับปรุงการทำงาน
47  เทคนิคการลดต้นทุน
(Cost Reduction)
48  เทคนิควิศวกรรมเพื่อการเพิ่มผลผลิต IE Techniques
49  เทคนิควิศวกรรมอุตสาหการ
(Industrial Engineering Techniques)
 
50  แนวคิดและการบริหารการเพิ่มผลิตภาพ
(Productivity Concept and Management Program)
51  ระบบป้องกันความผิดพลาด Poka Yoke
 
52  ลดต้นทุน ไม่ลดคุณภาพตามแนวทาง COQ
(Cost of Quality)
53  DFMEA & PFMEA
54  Boost up Productivity ภาคบริการ
55  Core Tools Implementation Techniques
56  Cost Reduction
57  Failure Mode and Effects Analysis
(FMEA 4th Edition)
58  FMEA การวิเคราะห์ข้อบกพร่องและผลกระทบ
59   Kaizen เพื่อการเพิ่มผลผลิต และปรับปรุงงาน
60  Lean and Continuous Improvement
61  Measurement System Analysis (MSA 4th Edition)
62  Productive Operation Management
63  Pull System with Kanban
64  QC Story
65  QC Techniques (QC 7 Tools)
66  Quality Awareness
67  R & D การวิจัยและพัฒนา
68  Six Sigma
69  SPC Statistical Process Control
70  Statistical Process Control (SPC)
71  TPM & Energy Saving
72 Visual Control เพื่อการเพิ่มผลิตภาพ
73 Advance Product Quality Planning : APQP
74 การบริหารธุรกิจเชิงกลยุทธ์ผ่านไคเซ็น
(Strategic) 
75 การพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพงาน
(Continuous Process Improvement)
76 การจัดการการผลิตและปฏิบัติการ
(Operation Management)
77 การบริหารงานเพื่อเพิ่มประสิทธิผล และลดต้นทุนในการทำงาน
78 เทคนิคการลดภาระค่าใช้จ่ายยภายในสำนักงานด้วย Lean Concept
 
 


20 มีนาคม 2563

ผู้ชม 7357 ครั้ง

Engine by shopup.com