ดูหน้า

Communication Skills

ลำดับ
หลักสูตร
เนื้อหาหลักสูตร
 1  Assertive Communication
 Effective Communication
 Effective Negotiation and Persuasion
4  Negitiaion SKills
5  Personality and Excellence Communication (D-I-S-C)
6  Persuasive Skills Workshop
7  กลยุทธ์การสื่อสารภายในองค์การ Communication Strategy in Organization
8  การพูดในที่สาธารณะ Public Speaking
9  การสื่อสาร และการพูดเพื่อเสนอขายสินค้า
10

การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ เพื่อจัดการความขัดแย้ง
(Effective Communication for Conflict Management)

11

การสื่อสารเพื่อนำสมรรถนะการทำงานไปใช้ในองค์กรอย่างได้ผล
(Effective Competency Communication)

12  การสื่อสารภายในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ
13 การสื่อสารและการประสานงานที่มีประสิทธิภาพ
14  การสื่อสารและประสานงาน เพื่อการทำงานเป็นทีม
15

 การสื่อสารอย่างมีประสิทธิผล
(Effective Communication)

16 การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพสำหรับหัวหน้างานระดับต้น
17

การสื่อสารอย่างเหนือชั้นสำหรับผู้บริหาร
(Effective Communication for Management)

18

เคล็ดลับการสื่อสารและประสานงาน เพื่อการทำงานเป็นทีม
(Effective Communication for Excellence Teamwork)

19

เคล็ดลับชนะใจลูกค้า รบร้อยครั้ง ชนะใจร้อยครั้ง ด้วย D-I-S-C
(How to Win Customer’s Heart with D-I-S-C)

20

จุดประกายการฟังเชิงรุกสู่ความสำเร็จ
(Spark up ... Active Listening for Success)

21

จุดประกายบุคลิกภาพและการสื่อสาร สู่ความเป็นมืออาชีพ
(Powerful Personality & Communication for Professional)

22

ทักษะการเจรจาต่อรองอย่างมีประสิทธิผล
(Effective Negotiation Skill)

23

ทักษะการฟังอย่างมีประสิทธิภาพ
(Effective Listening Skills)

24

ทักษะการสื่อสารในงานบริการอย่างมืออาชีพ
(Professional Service Communication)

25

ทักษะการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์
(Effective Communication Skills)

26

ทักษะการเจรจาต่อรองอย่างมีประสิทธิผล
(Effective Negotiation Skill)

27  เทคนิคการเจรจาต่อรองเพื่อความสำเร็จ
28

เทคนิคการใช้โทรศัพท์ และศิลปะการสื่อสารสร้างความประทับใจ
(Telephone Communication Technique)

29

 เทคนิคการใช้โทรศัพท์สู่ความเป็นเลิศ
(Call Center for Success Business)

30

เทคนิคการนำเสนอย่างมืออาชีพ
(Effective Presentation Skill)

31  เทคนิคการพูดและการจูงใจลูกค้า
32  เทคนิคการสื่อสารทางโทรศัพท์อย่างมืออาชีพ
33

เทคนิคการสื่อสารและการประสานงานที่มีประสิทธิภาพ 
(Effective Communication & Coordination Techniques)

34  เทคนิคการสื่อสารและการประสานงานอย่างมีประสิทธิผลสำหรับหัวหน้างาน
35

 เทคนิคการสื่อสารและเจรจาเพื่อบริการที่เป็นเลิศ
(Communication & Negotiation for Service Excellence)

36

พัฒนาการสื่อสาร เพื่อการบริการที่เป็นเลิศ
(Communication Improvement for Service Excellence)

37 พูดอย่างมั่นใจ ต้องใช้ Keyword
38

 ศิลปะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิผล สำหรับหัวหน้างาน
(Effective Communication Skill for Supervisor)

39

เทคนิคการเจรจาต่อรองขั้นสูง
(Advanced Negotiation Skills)

40

Influencing Skills

41 ทักษะการเจรจาต่อรองอย่างมีประสิทธิผล
(Effective Negotiation Skill)
42 เทคนิคการสื่อสารงานบริการและการจัดการข้อร้องเรียนลูกค้าอย่างมืออาชีพ
 
 


20 มีนาคม 2563

ผู้ชม 3358 ครั้ง

Engine by shopup.com