ดูหน้า

General Soft Skills

ลำดับ
หลักสูตร
เนื้อหาหลักสูตร
 1 7Q เพื่อความสำเร็จในการทำงาน
 2 8 ชั่วโมง ในการทำงานอย่างมีความสุข
 3 กลยุทธ์การตั้งเป้าหมายในการบริหารทีมงาน
(Strategic Goal Setting) 
4 กลยุทธ์การบริหารความขัดแย้งอย่างมีประสิทธิภาพ
(Effective Strategic Conflict Management) 
5 กลยุทธ์การพัฒนาตนเองเพื่อความสำเร็จของงาน
(Self Development)
6 การจัดทำแผนบุคลากร IDP
7 การจัดการความขัดแย้งในการทำงานเชิงสร้างสรรค์
(Conflict Management) 
8 การจัดการความรู้
9 การจัดการเอกสารอย่างมีประสิทธิภาพ
(The Effective Filing System)
10 การจัดหลักสูตร และการติดตามผลการอบรมอย่างมีประสิทธิภาพ
(Training Monitoring)
11 การทำงานต่างวัฒนธรรมระหว่างคนไทยและคนญี่ปุ่น
12 การทำงานแบบมืออาชีพ เพื่อประสิทธิผลองค์กร
13 การบริหารการเปลี่ยนแปลง
14 การบริหารความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์
(Conflict Management)
15 การบริหารความเสี่ยง
(Risk Management)
16 การบริหารโครงการ
(Project Management)
 
17 การบริหารจัดการโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ
(Effective Project Management)
18 การบริหารผลงานเชิงกลยุทธ์ 
(“Strategic Performance Management System”)
19 การบริหารเวลา การจัดลำดับความสำคัญของงาน และบทบาทหน้าที่ในการทำงาน
20 การบริหารอารมณ์เพื่อให้เกิดการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
21 การปรับทัศนคติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
22 การพัฒนาตนเองเพื่อความสำเร็จ
(Self Improvement The Key of Success)
23 การพัฒนาตนเอง และทีมงานที่มีประสิทธิภาพ
24 การพัฒนาระบบประสานงานภายในบริษัท
(Cross Functional Team)
25 การพัฒนาและส่งเสริมบุคลิกภาพ
(Grooming & Personality Development)
26 การเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
27 การวางแผนกลยุทธ์ธุรกิจ
(Business Strategic Planning)
28 การวางแผนการทำงาน และการบริหารเวลาให้มีประสิทธิภาพ
29 การวางแผนงานและบริหารจัดการอย่างมืออาชีพ
 
30 การวางแผนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
(Effective Action Plan)
  31  การสร้างทัศนคติที่ดีในการทำงานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพ
(Positive Attitude for Efficiency Team Work)
32 ก้าวสู่การทำงานเชิงรุกอย่างมืออาชีพ
(Professional Proactive Skills)
33 คิดบวก-ผนวกทัศนคติดี-มีบุคลิกภาพ
(Smart Personality)
34 แค่เก่ง ยังไม่พอ
(Talent is never enough)
35  จิตวิทยาการครองใจเพื่อนร่วมงาน
36  จิตวิทยาการบริหารความขัดแย้ง
37  จิตวิทยาการบริหารทีม
(Psychology for Teamwork)
38 จิตวิทยาในการแก้ปัญหาและการตัดสินใจเพื่อปฏิบัติงานเชิงรุก
39 จุดประกาย การสร้างเป้าหมาย สู่การทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
(Spark up Goal Setting for Excellent Work and Life)
40  จุดประกาย การสอนงาน พนักงานรุ่นใหม่ (Gen Y) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน (Spark up “Coaching” for Gen Y)
41  จุดพลังแห่งความสุข เสริมสร้างความสำเร็จในชีวิต
(Spark up “Well-Being Mind”)
42  ทักษะการทำงานสู่ความสำเร็จ
43  ทักษะการนำเสนอ
(Presentation Skills)
44   เทคนิคการนำเสนอย่างมืออาชีพ
(Effective Presentation Skills)
45  เทคนิคการบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ
(Effective Time Management Technique)
46  เทคนิคการบริหารอารมณ์อย่างมืออาชีพ
(Emotional Management Professional Techniques)
47  เทคนิคการประชุมที่เหนือชั้น
(Smarter Meeting)
48  เทคนิคการพัฒนาศักยภาพส่วนบุคคลจากภายในสู่ภายนอก
(Internal Exposure Development Techniques)
49  บริหารเวลาตนเอง บริหารเวลาทีมงาน  
50  ปลุกพลัง ประสานใจ พิชิตเป้าหมายการทำงาน
51  พลังแห่งการสร้างแรงจูงใจ และขวัญกำลังใจในการทำงาน
(Motivation & Morale)
52  เพิ่มพลังทักษะการประสานงาน
(Smarter Coordination Skills)
53  ระบบการประเมินผลงานและการจ่ายค่าตอบแทนที่เป็นธรรม
Effective Performance Management
54  รายการที่เกี่ยวโยงกันสำหรับธุรกิจเพื่อไม่ให้เกิดความขัดแย้งเชิงผลประโยชน์
55  สร้างการทำงานเป็นทีมโดยไม่ต้องทำ วอล์คแรลลี่
(TeamWORK without WALK)
56  Adaptive Follow-Up Assignment
57   Advanced Presentation
58  BSC & KPI จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ
59  การสร้างแรงจูงใจในการทำงาน
60  Change Management for Key Person
61  การบริหารการเปลี่ยนแปลง
(Change Management)
62  Corporate Performance Management
63  การจัดทำแผนปฏิบัติการ 2018 ภาคปฏิบัติ
(2018 Effectice Action Plan Workshop)
64  Effective Business Presentation
65  เทคนิคการบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ
(Effective Time Management Techniques)
66  How to Write Manual
67  เทคนิคการทำงานเชิงรุกอย่างมีประสิทธิภาพ
(Proactive for Success)
68  การทำงานเชิงรุกเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ
(Proactive)
69  การทำงานเชิงรุกอย่างมืออาชีพ
(Professional Proactive Skills)
70  การบริหารโครงการ
(Project Management)
71  Risk Management
72 อุปนิสัยแห่งความสำเร็จ
(S-Habit) (SH)
73 Time Management & Priority
74 เทคนิคการบริหารเวลา และสร้างสมดุลงานและชีวิต
(Time Management & Work Life Balance )
75 Work Under Pressure and Happy Workplace
76 MQ-SQ-EQ
(Moral QUOTIENT - Spiritual QUOTIENT - Emotional QUOTIENT)
77 EQ and Subconscious Mind Development
 


31 มีนาคม 2563

ผู้ชม 7352 ครั้ง

Engine by shopup.com