ดูหน้า

Leadership Skills

 
ลำดับ
หลักสูตร
เนื้อหาหลักสูตร
 1 การเตรียมความพร้อมสำหรับผู้นำ
(Ready to Lead)
 2 การเตรียมความพร้อมสู่การเป็นหัวหน้างาน
 3 การบริหารคนสำหรับคนเป็นหัวหน้างาน
4 การบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ในการทํางาน
สําหรับหัวหน้างานและผู้บริหาร
5 การบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์
(HR for Non HR)
6 การพัฒนาทักษะการบริหาร สำหรับผู้บริหารระดับสูง
7 การพัฒนาทักษะการเป็นหัวหน้างาน
8 การพัฒนาภาวะผู้นำ กับทักษะทางการบริหารงาน บริหารคน
(Developing Leadership Management Skill)
9 การพัฒนาภาวะผู้นำอย่างมีประสิทธิภาพ
10 การพัฒนาภาวะผู้นำ
11 การสร้างทีมงานโดยอาศัยภาวะผู้นำ
12 การสร้างผู้นำที่ดีและเก่งเพื่อความสำเร็จขององค์กร
13 การสอนงานแบบ OJT
(Coaching : On the Job Training)
14 การเสริมสร้างภาวะผู้นำและการพัฒนาทีมงาน
(Business Team Excellence)
15 ก้าวสู่การบริหารคนอย่างมืออาชีพ
(Professional People Management)
16 ก้าวสู่การเป็นหัวหน้างานมืออาชีพ
17 ก้าวสู่สุดยอดโค้ชมืออาชีพ
(Coach the Coach)
18 เข้าใจคน พัฒนาตน พัฒนาทีม
(Knowing Personality - Improve Self - Improve Team)
19 เคล็ดลับการบริหารทีมงานเพื่อความสำเร็จ
People Management for Team Leader Supervisor
20 จิตวิทยาการบริหารงาน และบริหารคนอย่างมีประสิทธิภาพ
(Psychology for Management)
21 จิตวิทยาการบริหารและการจูงใจลูกน้อง
(Psychology for Management & Motivating Technique)
22 จุดประกายผู้นำการบริหารการเปลี่ยนแปลง สู่ความสำเร็จ
(Sparak up Leadership of Change Management)
23 ทักษะการเป็นผู้นำทีมงาน
(Team Leadership)
24 ทักษะการเป็นหัวหน้างานที่มีประสิทธิภาพ
(Supervisory Skills)
25 ทักษะการเป็นหัวหน้างานยุคใหม่ที่ประสบความความสำเร็จ
26 ทักษะการมอบหมายงานเพื่อผลงานสำหรับผู้นำ
(Delegating Aim to Effective Results for Leader)
27 ทักษะของผู้นำ Leadership Skills
28 ทักษะบริหารหัวหน้างานยุคใหม่
(Successful Supervisory Skills)
29 ทักษะผู้นำการเปลี่ยนแปลงเชิงรุกสำหรับหัวหน้างานยุคใหม่
(New Proactive Leadership Skills Workshop)
30 เทคนิคการบริหารลูกน้องเพื่อผลงานที่เป็นเลิศ
(Coaching for Top Performance)
  31  เทคนิคการมอบหมายงานและการติดตามงาน
32 บทบาทของผู้จัดการกับการยกระดับมาตรฐานการบริการ
33 ผู้จัดการมืออาชีพ Professional Manager
34 พัฒนา 8 มิติแห่งความฉลาดรู้ของผู้นำ
(Managerial Skills through 8-Leadership Quotients)
35  ภาวะผู้นำกับการบริหารทีมงาน 360 องศา
(360 degree People Management for Leadership)
36  ศิลปะการเป็นผู้นำเชิงรุก
(Proactive Leadership)
37  ศิลปะการพูดหน้าที่ประชุมสำหรับผู้บริหารและผู้นำ
(The Art of Public Speaking for Leader and Manager)
38 สมรรถนะของผู้นําเชิงรุก
(Proactive Leadership Competency)
39 สุดยอดการบริหารคนให้ได้คนเก่งและดี
(Effective Talent Management)
40  สุดยอดการบริหารคนอย่างเหนือชั้น
(Managing the People)
41  สุดยอดเคล็ดลับการเป็นหัวหน้างานที่ประสบความสำเร็จ 
(Key Success for Team Leader (Leadership))
42  สุดยอดผู้นำพลังบวก
(Appreciative Leadership)
43 

สุดยอดหัวหน้างานขั้นต้น
(Frontline Leadership)

44  สุดยอดหัวหน้างานตัวจริง บริหารงานให้ได้ผล บริหารคนให้ได้ใจ
45  หัวหน้างานที่ลูกน้องยอมรับและบริษัทวางใจ
46  หัวหน้างานยุคใหม่ บริหารอย่างไร ได้ทั้งใจ ได้ทั้งงาน
47  หัวหน้าในดวงใจ
48  อุปนิสัย 8 ประการ สู่ความสำเร็จ
49  Basic Knowledge of Supervisory Skill  
50  การวางแผนกลยุทธ์ธุรกิจ
(Business Strategic Planning)
51  การพัฒนาคน บนฐานสมรรถนะ
(Competency Base Development)
52  การประเมินและพัฒนาสมรรถนะ
53  การสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร
54  เทคนิคการมอบหมายงานอย่างมีประสิทธิภาพ
(Effective Delegation)
55  การขับเคลื่อนองค์กรให้สำเร็จด้วยระบบ OKRs
56  การบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์อย่างมีประสิทธิภาพ สำหรับผู้บริหาร
57  ทักษะการเป็นหัวหน้างานที่มีประสิทธิภาพ
(Effective Supervisory Skills)
58  ทักษะจำเป็นสำหรับ Productive Supervisor
(Essential Supervisory Skills for Productive Supervisor)
59  การกำหนดเป้าหมาย (ครอบคลุม OKRs & KPI)
60  Goal Setting (KPI) & Effective Action Plan
61  การประเมินค่างาน และโครงสร้างเงินเดือน
62  ทักษะของผู้นำ
(Leadership Skills)
63  Modern HR Concept & Tools for Line Manager
64  การบริหารและประเมินผลงาน
65  Personal Leadership : Coaching & Counseling
 
66  การบริหารจัดการอย่างมืออาชีพ
67  ผู้จัดการมืออาชีพ
(Professional Manager)
68  การนำเสนออย่างมืออาชีพสำหรับผู้นำ
69  การบริหารจัดการโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ
70  สุดยอดผู้นำตามสถานการณ์
(Situational Leadership)
71  การกำหนดหน้าที่งานให้มีประสิทธิภาพ
72 การบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์
73 ทักษะบริหารหัวหน้างานยุคใหม่
(Successful Supervisory Skills)
74 Supervisory Skills
75 The Championship Leader
 
 


02 เมษายน 2563

ผู้ชม 17741 ครั้ง

Engine by shopup.com